Проф. Фунда Али во салата на музичко училиште одржа јавен час под маски на секој од учениците кои прекрасно музицираја 🤩🔥

Prof. Funda Ali në sallën e shkollës së muzikës mbajti orë mësimore publike nën maska
​​për secilin prej nxënësve që luajtën bukur