Ни беше чест што нашето училиште беше дел од изложбата “Убавите жени на мојот народ” на Славчо Максимовски.
Класа на проф. Рами Мустафа (кларинет), Игор Величковски (саксофон), Марко Митковски и Антонио Тимчевски (пијано), Фунда Али и Милена Г. Андоновска (виолина), Боби Серафимовски (гитара) и Милош Краљевски (ударни инструменти)


Ne ishim të nderuar që shkolla jonë ishte pjesë e ekspozitës “Gratë e bukura të kombit
tim” nga Slavço Maksimovski. Klasa e Prof. Rami Mustafa (klarinetë), Igor Veliçkovski (saksofon), Marko Mitkovski dhe Antonio Timçevski (piano), Funda Ali dhe Milena G. Andonovska (violinë), Bobi
Serafimovski (kitarë) dhe Milosh Kralevski (instrumente me goditje)