МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА НА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ

Основното музичко образование се организира за создавање на услови за ширење на музичката култура и за подготвување на учениците за натамошно образовние во оваа  област од уметноста. Оваа дејност се остварува во училиштето за основно музичко  образование, или во паралелки во училиштата за средно образование. За ширење на  музичкото образование во Републиката може да се организираат и издвоени паралелки во  редовните основни училишта. Учениците во училиштето за основно музичко образование паралелно се здобиваат со основното образование и основното музичко образование. Во образовниот и воспитниот процес преовладува индивидуалната, групната и одделенската настава. Нашето училиште обезбедува атмосфера во која ќе се поттикнува, развива и негува креативноста на учениците преку взаемна соработка на сите субјекти од училиштето и  локалната средина со што ќе се овозможи истакнување на индивидуалните способности како активно справување со предизвиците на современото живеење.

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Визијата на нашето музичко училиште е, во доглеедна иднина да се зголеми бројот на паралелките, бројот на наставен кадар, да се прошири училишниот простор, а училиштето од основно музичко училиште да прерасне во средно музичко училиште, каде што за  изучување ке бидат застапени повеќе оддели (инструменти)

ЦЕЛИ НА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

Целта на основното музичко обрзование е да ги поттикнува, развивва и негува музичко-творечките способности кај учениците за активно занимавање во музиката, создавање на музиката, доживување, вреднувае и развивање на пораките во музичките дела и создавање на идни врвни музичари. 

ЗАДАЧИ ЗА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ

 Задачи за соновното музичко образование учениците се:
• Да развива љубов кон музиката и инструментот кој го изучуваат;
• Да се запознае со основите на музичката писменост
• Да усвои потребни знаења за мелодиско и ритмичко читање на нотниот текст
• Да научи да свири по нотен текст на инструментот кој го изучува
• Да развива чуство за ритам и мелодија
• Да придонесува за развивање на музички чуства, да придонесува за формирање на
творечки креативни музички способности
• Да формира навики и потреби за посета на концерти, оперски претстаи и други музички приредби
• Да развива љубов спрема македонскиот фолклор и фолклорот на народноститекои живеат во Република Македонија
• Да создаде способност за соло, камерно и оркетарско (хорско) музицирање и др.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
mk_MKMacedonian