На 29.03.2023 се одржа 11 меѓународен натпревар за камерна музика во ОМУ Лазо Мицев Ралев – Кавадарци на кој нашите ученички Каја Поповска и Ана Спиродоновска од класата на проф. Милена Г. Андоновска во категоријата дуо виолини освоија 1 награда 🔥🤩

Më 29.03.2023, në SHFM Lazo Micev Ralev – Kavadar, u mbajt gara e 11-të
ndërkombëtare e muzikës kamertale, ku nxënësit tanë Kaja Popovska dhe Ana
Spirodonovska nga klasa e Prof. Milena G. Andonovska fituan 1 shpërblim në
kategorinë duo violin.